Σχέδιο για πράσινες ευκαιρίες

Γίνε ένας ψηφιακός δημιουργός επιστημονικών αλλαγών

Αποτέλεσμα του έργου 1: Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης

Ο στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι περιβαλλοντικά θέματα μέσω του STEM και ταυτόχρονα να να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι μέθοδοι κοινωνικής δέσμευσης για την αξιοποίηση ψηφιακού ακτιβισμού μέσω επιστημονικών έργων πολιτών, προκειμένου να να εμπλακούν οι νέοι ενεργά στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα του έργου 2: Πλαίσιο περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων με βάση το IoT-STEM

Ένας τεχνολογικός πυλώνας του έργου που διευκολύνει την εμπλοκή (μαθαίνουν κάνοντας και δρώντας) των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας προς την κατανόηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επιτυχή μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, με σεβασμό στο περιβάλλον και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Αποτέλεσμα έργου 3: Εικονικός χώρος και αποθετήριο δημιουργών

Μέσω ενός συνεργατικού ανοικτού κώδικα πλατφόρμα που θα φιλοξενεί το τεχνικό υλικό και το σχετικό σύνολο εκπαιδευτικών οδηγιών και συνοδών, θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας κουλτούρας περιβαλλοντικών δεδομένων μέσω επιστημονικών δράσεων πολιτών. Στο αποθετήριο θα διατηρούνται όλα τα σχέδια μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό/διδακτικές οδηγίες για τις επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης που θα δοκιμαστούν αλλά και νέες προτάσεις της κοινότητας PARADIGM.

Στόχοι

1

Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργός συμμετοχή σε πράσινες πρωτοβουλίες

2

Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με βάση το STEM προγράμματα σπουδών που καλλιεργούν οριζόντιες δεξιότητες

3

Αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού με νέες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία

4

Δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστήμης των Πολιτών

Δάσκαλοι/Μαθητές

Άμεση ομάδα-στόχος

Ευρωπαϊκά σχολεία

Έμμεσες ομάδες-στόχοι

Κοινοπραξία

elGreek