σχετικά με εμάς

φόντο

Ο ενεργός ρόλος των πολιτών και η άμεση συμμετοχή τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των πολιτών και των καταναλωτών προς πιο βιώσιμα πρότυπα μπορούν να προωθηθούν μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, της επιστήμης των πολιτών, της παρατήρησης και της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Είναι σημαντικό να εμπλακούν άμεσα οι πολίτες και ιδιαίτερα η νέα γενιά και οι κοινότητες στη συμβολή τους στη λήψη μέτρων για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να αλλάξουν τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία τους, να μειώσουν το ανθρακικό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

 

Η σύμπραξη έχει εντοπίσει την ανάγκη για αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αποφάσισε να αναπτύξει ένα σχέδιο που θα απευθύνεται στη σχολική κοινότητα για το σκοπό αυτό. Η σύμπραξη βασίζεται στο γεγονός ότι τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια είναι σε καλή θέση για να συνεργαστούν με τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για την επιτυχή μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και έναν πράσινο τρόπο ζωής. Ως πάροχοι εκπαίδευσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για δραστηριότητες στον τομέα της ευαισθητοποίησης των μαθητών και των πολιτών σχετικά με τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος. Μέσω των τελευταίων, οι μαθητές θα αποκτήσουν νέες, πρόσθετες ικανότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Στόχοι του έργου

Στόχος του PARADIGM είναι να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή (συσκευές, πλατφόρμες δεδομένων και εργαλεία) για να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής και για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της καλύτερης παρακολούθησης και παρατήρησης του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Οι γενικοί στόχοι του έργου PARADIGM είναι:

  1. αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργή συμμετοχή σε πράσινες πρωτοβουλίες,
  2. ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών με βάση το STEM που καλλιεργούν οριζόντιες δεξιότητες,
  3. επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με νέες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία ,
  4. δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Επιστήμης των Πολιτών.

Συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τους μαθητές να αποκτήσουν περιβαλλοντικές γνώσεις και να προτείνουν λύσεις μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που βασίζεται σε τρεις διαφορετικές μαθησιακές διαστάσεις (στόχους):

  1. Η γνωστική διάσταση: Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν περιβαλλοντικές γνώσεις
  2. Η επιστημονική διάσταση: Οι μαθητές θα ενεργούν ως επιστήμονες. Αποκτούν γνώση μέσω μιας εμπειρικής διαδικασίας που βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο (π.χ. παρατήρηση, σκεπτικισμός, γνωστικές υποθέσεις, υποθέσεις, επαγωγική σκέψη, κ.λπ.)
  3. Η παιδαγωγική διάσταση: Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές κατευθύνσεις για να εφαρμόσουν μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα του έργου

Δάσκαλοι/Μαθητές

Άμεση ομάδα-στόχος

Ευρωπαϊκά σχολεία

Έμμεσες ομάδες-στόχοι

Κοινοπραξία

elGreek